Dr Jian He

Silicon solar cells

 

1.      Jian He, Pingqi Gao, Zhenhai Yang, Jing Yu, Wei Yu, Yu Zhang, Jiang Sheng, Jichun Ye, Joseph Chen Amine, Yi Cui, Silicon/Organic Hybrid Solar Cells with 16.2% Efficiency and Improved Stability by Formation of Conformal Heterojunction Coating and Moisture-Resistant Capping Layer, Advanced Materials, 29 (2017) 1606321.

2.      Jian He, Zhenhai Yang, Peipei Liu, Sudong Wu, Pingqi Gao, Mei Wang, Suqiong Zhou, Xiaofeng Li, Hongtao Cao, Jichun Ye, Enhanced Electro-Optical Properties of Nanocone/ Nanopillar Dual-Structured Arrays for Ultrathin Silicon/ Organic Hybrid Solar Cell Applications, Advanced Energy Materials, 6 (2016) 1501793.

3.      Jian He, Yimao Wan, Pingqi Gao, Jiang Tang, Jichun Ye, Over 16.7% Efficiency Organic-Silicon Heterojunction Solar Cells with Solution-Processed Dopant-Free Contacts for Both Polarities, Advanced Functional Materials, 28 (2018) 1802192.

4.      Jian He, Md Anower Hossain, Hao Lin, Wenjie Wang, Siva Krishna Karuturi, Bram Hoex, Jichun Ye, Pingqi Gao, James Bullock, Yimao Wan, 15% Efficiency Ultrathin Silicon Solar Cells with Fluorine-Doped Titanium Oxide and Chemically Tailored Poly (3, 4-ethylenedioxythiophene): Poly (styrenesulfonate) as Asymmetric Heterocontact, ACS Nano, (2019) DOI: 10.1021/acsnano.9b01754.

5.      Jian He, Pingqi Gao, Zhaoheng Ling, Li Ding, Zhenhai Yang, Jichun Ye, Yi Cui, High-Efficiency Silicon/Organic Heterojunction Solar Cells with Improved Junction Quality and Interface Passivation,. ACS nano, 10 (2016) 11525.

6.      Jian He, Pingqi Gao, Mingdun Liao, Xi Yang, Zhiqin Ying, Suqiong Zhou, Jichun Ye, Yi Cui, Realization of 13.6% Efficiency on 20 μm Thick Si/Organic Hybrid Heterojunction Solar Cells via Advanced Nanotexturing and Surface Recombination Suppression, ACS Nano, 9 (2015) 6522.

7.      Jian He, Wenjun Zhang, Jichun Ye, Pingqi Gao, 16% Efficient Silicon/Organic Heterojunction Solar Cells using Narrow Band-Gap Conjugated Polyelectrolytes Based Low Resistance Electron-Selective Contacts, Nano Energy, 43 (2018) 117.

8.      Jian He, Pingqi Gao, Jiang Sheng, Xi Yang, Suqiong Zhou, Zhiqin Ying, Jichun Ye, High performance organic/20 μm crystalline-silicon heterojunction solar cells, Materials Research Express, 2 ( 2015) 065902.

9.      Jian He, Zhaoheng Ling, Pingqi Gao, Jichun Ye, TiO2 Films from the Low-Temperature Oxidation of Ti as Passivating-Contact Layers for Si Heterojunction Solar Cells, Solar RRL, 1 (2017) 1700154.

10.    Zhaoheng Ling, Jian He,Xiaoyong He, Mingdun Liao, Peipei Liu, Zhenhai Yang, Jichun Ye, Pingqi Gao, Excellent Passivation of Silicon Surfaces by Thin Films of Electron-Beam-Processed Titanium Dioxide, IEEE Journal of Photovoltaics, 7 (2017) 1551. Co-first Author, Jian He was supervising student Zhaoheng Ling in this work.

11.    Pingqi Gao, Jian He,Suqiong Zhou, Xi Yang, Sizhong Li, Jiang Sheng, Dan Wang, Tianbao Yu, Jichun Ye, Yi Cui, Large-Area Nanosphere Self-Assembly by a Micro-Propulsive Injection Method for High Throughput Periodic Surface Nanotexturing, Nano Letters, 15 (2015) 4591.

12.    Pingqi Gao, Zhenhai Yang, Jian He, Jing Yu, Peipei Liu, Juye Zhu, Ziyi Ge, Jichun Ye, Dopant-Free and Carrier-Selective Heterocontacts for Silicon Solar Cells: Recent Advances and Perspectives,. Advanced Science, 5 (2017) 1700547  [IF 12.44 Cited 105].

13.    Zhenhai Yang, Pingqi Gao, Jian He, Wenchao Chen, Wen-Yan Yin, Yuheng Zeng, Wei Guo, Jichun Ye, Yi Cui. Tuning of the Contact Properties for High-Efficiency Si/PEDOT:PSS Heterojunction Solar Cells. ACS Energy Letters, 2 (2017) 556 [IF 12.27 Cited 36].

14.    Dikai Xu, Jian He, Xuegong Yu, Dace Gao, Lingling Ma, Xinhui Mu, Mengyao Zhong, Yang Xu, Jichun Ye, Mingsheng Xu, Deren Yang, Illumination-Induced Hole Doping for Performance Improvement of Graphene/n-Silicon Solar Cells with P3HT Interlayer, Advanced Electronic Materials, 3 (2017) 1600516.

15.    Yiling Sun, Pingqi Gao, Jian He, Suqiong Zhou, Zhiqin Ying, Xi Yang, Yong Xiang, Jichun Ye. Rear-Sided Passivation by SiNx:H Dielectric Layer for Improved Si/PEDOT:PSS Hybrid Heterojunction Solar Cells. Nanoscale Research Letters, 11 (2016) 310.

16.    Yiling Sun, Zhenhai Yang, Pingqi Gao, Jian He, Xi Yang, Jiang Sheng, Sudong Wu,Yong Xiang, Jichun Ye. Si/PEDOT:PSS Hybrid Solar Cells with Advanced Antireflection and Back Surface Field Designs, Nanoscale Research Letters, 11 (2016) 356.

17.    Xi Yang, Suqiong Zhou, Dan Wang, Jian He, Jun Zhou, Xiaofeng Li, Pingqi Gao, Jichun Ye. Light Trapping Enhancement in a Thin Film with 2D Conformal Periodic Hexagonal Arrays,. Nanoscale Research Letters, 10 (2015) 284.

18.    Xixi Wang, Zhaolang Liu, Zhenhai Yang, Jian He, Xi Yang, Tianbao Yu, Pingqi Gao, Jichun Ye, Heterojunction hybrid solar cells by formation of conformal contacts between PEDOT: PSS and periodic silicon nanopyramid arrays, Small, 14 (2018) 1704493.

19.    Peipei Liu, Pingqi Gao, Xiaohui Liu, Haiqiao Wang, Jian He, Xi Yang, Yuheng Zeng, Baojie Yan, Junfeng Fang, Jichun Ye, HighPerformance OrganicSilicon Heterojunction Solar Cells by Using AlDoped ZnO as Cathode Interlayer, Solar RRL, 2 (2018) 1700223.

 

Bachelor, Zhejiang University, 2013;

PhD, University of Chinese Academy of Sciences, 2018

 

 

Updated:  10 August 2021/Responsible Officer:  Dean, CECS/Page Contact:  CECS Marketing